TTG innovatsioonilugu

Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumis on IKT vahendeid kasutatud õppetöö mitmekesistamiseks aastast 2003. Sellest ajast alates oleme pidevalt täiendanud oma riist- ja tarkvara ning oskusteavet digitaalsete õppematerjalide loomisel ning nende kasutamisel. 

2012/13 õppeaastast käivitasime esimesena Eestis tasuta digiõppe võimaluse (TTG digiõpe), mis kombineerib endas veebipõhise kaugõppe ja kontakttundidega õppetöö. Selle loomisel lähtusime täiskasvanud õppijaskonna vajadusest paindliku õpikeskkonna järgi. 

Meie kogemus näitab, et kirjeldatud õpivõimalus on kaasajal vajalik, sest paljude täiseliste jaoks on see pere ja töö kõrvalt ainuke võimalus koolitee jätkamiseks. Samas tuleb rõhutada, et see nõuab õppijatelt senisest suuremat enesedistsipliini ja ajaplaneerimise oskust ning head arvutikasutamise võimalust.

Õpivõimaluste laiendamise eesmärgil oleme õppeaastast 2014/15 katsetanud fenomenoloogilist õppemeetodit (ilmingupõhine õpe). Selle rakendamisega püüame vähendada riiklikust õppekavast tulenevat liigsuurt koormust ja killustatust.  

Kronoloogiline ülevaade TTG innovatsiooniloost:
  • 2005-11 VIKO õpikeskkond, õppematerjalid kodulehel
  • 2007 prioriteetseks teemaks e-õppeks ettevalmistumine (koolitused, riistvara, tarkvara) –TTG Arengukava 2008-11.
  • 2011 liitumine projektiga “E-õppe meetodite kasutamine mittestatsionaarses õppes” 
  • 2011 eesmärgiks 10E klassi käivitamine järgmisel õppeaastal –  õ/a 2012/13 tegevuskava.
  • 2011-12 õ/a TTG haridustehnoloogi ettevalmistamine
  • 2012 suvel vastuvõtt e-õppel baseeruvasse 10E klassi
  • 2012 september käivitus 36 õppijaga komplekteeritud 10E klass
  • 2013 september käivitus digiõppes kaks paralleeli kümnendas klassis ja üks paralleel üheteistkümnendas klassis, kokku 108 õppijaga.
  • 2014 ettevalmistused järgmiseks õppeaastaks, mil soovime saavutada olukorra, kus terve gümnaasiumiaste on kaetud digikursustega. Samas tegelesime metoodilise poole arendamisega.
  • 2015 TTG's on võimalik terve gümnaasiumiaste läbida digiõppes, esimene katsetus ilmingupõhise õppemeetodiga perekonnaõpetuses.

Taristu mõistekaar


Kommentaare ei ole: